تبلیغات
طرفداران EMIN3M - ترجمه متن آهنگ Beautifull
EMIN3M is the best raper..

ترجمه متن آهنگ Beautifull

جمعه 18 شهریور 1390 02:29 ق.ظ

نویسنده : Ali_NeRo
ارسال شده در: ترجمه متن اهنگ های EMINEM ،
Lately I’ve been hard to reach
تازگیا من به سختی قابل درستس بودم
I’ve been too long on my own
خیلی وقته توی خودمم
Everybody has a private world
هرکسی یه عالم شخصی واسه خودش داره
Where they can be alone
جایی که می تونه تنها باشه

؟ Are you calling me
داری منو صدا می زنی؟
Are you trying to get through?
داری سعی میکنی وارد دنیای من بشی؟
Are you reaching out for me?
داری برای رسیدن به من تلاش میکنی
Like I’m reaching out for you.
همونطور که من دارم برای رسیدن به تو تلاش می کنم

Vers 1

I’m just so fucking depressed
من به طرز وحشتناکی خیلی افسردم
I just can’t seem to get out of this slump
فک نکنم بتونم از این باتلاق خلاص بشم
If I could just get over this hump
اگه بتونم از این برآمدگی استفاده کنم
But I need something to pull me out this dump
اما به یه چیزی نیاز دارم که منو از این فرو رفتن نجات بده
I took my bruises, took my lumps
کبودیامو(سوختگی هامو) همراهم دارم، تاولامو همراهم دارم
Fell down and I got right back up
افتادم و یه راست بلند شدم
But I need that spark to get psyched back up
اما به یه جرقه نیاز دارم تا از لحاظ روانی امیدوار بشم
In order for me to pick the mic back up
تا دوباره میکروفون و بردارم
I don’t know how or why or when
نمی دونم چطور یا چرا یا چه وقتی
I ended up being in the position I’m in
بودن تو موقعیتی که هستم رو تموم کردم
I’m starting to feel distant again
دوباره احساس میکنم که دارم از رپ فاصله می گیرم
So I decided just to pick this pen
پس تصمیم گرفتم که این خودکارو بردارم
Up and try to make an attempt to vent
و سعی کنم که خودمو خالی کنم
But I just can’t admit or come to grips
اما من نمی تونم قبول کنم یا درک کنم
With the fact that I may be
این حقیقت رو که شاید من
Done with rap, I need a new outlet
به آخر رپ رسیدم، نیاز به راه در روی دیگه ای دارم تا خودمو خالی کنم
And I know some shit so hard to swallow
و می دونم بعضی حقایق هضمشون خیلی سخته
But I just can’t sit back and wallow
اما نمی تونم بشینم عقب و غلت بخورم
In my own sorrow, but I know one fact
توی غم خودم، اما یه حقیقت و می دونم
I’ll be one tough act to follow
من کسی خواهم بود که تقلید ازش خیلی سخته
One tough act to follow
یکی که تقلید ازش خیلی سخته
I’ll be one tough act to follow
کسی خواهم بود که تقلید ازش خیلی سخته
Here today, gone tomorrow
امروز اینجا، فردا!
But you’d have to walk a thousand miles
اما مجبوری هزاران مایل را بری

( همخوانی )

In my shoes just to see
با کفشای من تا فقط ببینی
What it’s like to be me
چه جوریه که مثل من باشی
I’ll be you, lets trade shoes
من تو میشم، بیا کفشامونو عوض کنیم
Just to see what it be like to
تا فقط ببینیم چه جوریه که
Feel your pain, you’ll feel mine
من درد تو رو احساس کنم، تو درد من و احساس کنی
We’ll go inside each other’s minds
ما توی ذهن همدیگه جلو میریم
Just to see what we find
تا ببینیم که چی پیدا می کنیم
Look at shit through each others eyes
به حقیقت از تو چشمای همدیگه نگا می کنیم
Don’t let them say you ain’t beautiful
نذار اونا بگن که تو زیبا نیستی
They can all get fucked, just stay true to you
همشون می تونن برن به جهنم، فقط به خودت اعتماد کن
Don’t let them say you ain’t beautiful
نذار اونا بگن که تو زیبا نیستی
They can all get fucked, just stay true to you
همشون می تونن برن به جهنم، فقط به خودت اعتماد کن

Vers 2

I think I’m starting to lose my sense of humor, everything ‘s so tense and gloomy, I
فک می کنم دارم شوخ طبعیمو از دست میدم، همه چیز ناراحت کننده و غم انگیزه، من
almost feel like I gotta check the temperature in the room just as soon as
از شدت سردی احساس، باید دمای اتاقو پشت سر هم اندازه بگیرم
I walk in, Its like all eyes on me, so I try to avoid any eye contact
داخل میشم، درست مثل اینه که همه نگاها رو منه، پس سعی میکنم تا از هر ارتباط چشمی پرهیز کنم
Cuz if I do that, then it opens a door for conversation, like I want that!
چون اگه همچین اتفاقی بیوفته، یه دری برای مکالمه باز میشه، جوری که انگار من تقاضاشو کردم!
I’m not looking for extra attention, I just want to just like you
من دنبال توجه بیشتر نیستم، فقط می خوام مثل تو باشم
Blend in with the rest of the room, maybe just point me to the closest restroom
با مابقی اتاق آمیخته بشم، ممکنه منو به نزدیکترین اتاق استراحت راهنمایی کنی؟
I don’t need no fucking man servant, Trying to follow me around and wipe my ass
من به هیچ خدمتکار لعنتی احتیاج ندارم، که سعی می کنه منو تعقیب کنه و تر و خشکم کنه
Laugh at every single joke I crack, and half of them ain’t even funny like
حتی نصف جکای من خنده دار نیستن اما به هر جکی که من بگم بخنده مثل این
Haa! Marshall you’re so funny man
you should be a comedian god damn

"ها! مارشال تو خیلی بامزه ای مرد
تو باید یه کمدین میشدی لعنت"
Unfortunately I am, I just hide behind the tears of a clown
بدبختانه من یه کمدینم، من پشت اشکای یه دلقک مخفی شدم
So why don’t you all sit down, listen to the tale I’m about to tell
پس چرا همتون نمی شینید، و گوش نمیدید به داستانی که می خوام بگم
Hell, we don’t gotta trade our shoes, and you ain’t gotta to walk no thousand miles
جهنم، ما نباید کفشامونو عوض کنیم، و تو نباید اصلا هیچ هزار مایلی رو طی کنی

Vers 3

Nobody asked for life to deal us
هیچکی زندگی رو برای این نخواست
With these bullshit hands we’re dealt
که با این دستای مزخرف که ما معاملشون کردیم با ما کنار بیاد
We gotta take these cards ourselves
ما باید این کارتا رو خودمون در نظر بگیریم
and flip them don’t expect no help
و سریع پاسشون کنیم بدون اینکه توقع هیچ کمکی داشته باشیم
Now I could’ve either just sat on my ass and pissed and moaned
حالا می تونم بشینم و وقت بگذرونم و ناله شکایت کنم
Or take this situation in which I’m placed, get up and get my own
یا اینکه موقعیتی رو که توش هستم همونجوری که هست قبول کنم، بلند بشم و به جایگاه خودم برسم
I was never the type of kid to wait by the door and pack his bags
هرگز مثل کسی نبودم که کنار در وایسته، وانمود به رفتن کنه و وسایلشو جمع کنه
Or sat on the porch and hoped and pray for his dad to show up, who never did!
یا تو ایوون بشینه و امیدوار باشه و دعا کنه برای پدرش تا بالاخره بیادش، کسی که هرگز نمیاد!
I just wanted to fit in
من فقط می خواستم شایسته باشم
In every single place
توی هر جایگاهی
and every school I went
و توی هر مدرسه ای که رفتم
I dreamed of being that cool kid
آرزو می کردم یه بچه باحال باشم
Even if it meant acting stupid
حتی اگه به قیمت این باشه که کارای احمقانه بکنم
And aunt Edna always told me
و عمه Edna همیشه به من می گفت
Keep making that face it’ll get stuck like that
تلاش کن اون شخصیت رو بسازی کارت همونطوری که میخوای میشه
Meanwhile I’m just standing there
ضمنا من فقط اینجا وایستادم
Holding my tongue trying talk like “this”
زبونم رو نگه داشتم و سعی میکنم این طوری صحبت کنم
Til I stuck my tongue on a frozen stop sign pole at 8 years old
تا وقتی که 8 سالم بود و زبونم رو به میله علامت توقف که یخ زده بود چسبوندم
I learned my lesson then, cuz I wasn’t trying to impress my friends no more
من درسمو یاد گرفتم، چون دیگه تلاش نکردم تا دوستامو تحت تاثیر قرار بدم
But I already told you my whole life story, not just based on my description
اما حالا تمام داستان زندگیم رو برات گفتم، نه فقط بر اساس توضیحات خودم
Cuz where you see it, from where you’re sitting, its prolly 110 percent different
چون چیزی که تو از جایی که نشستی می بینی، شاید 110 درصد از دیدگاه بقیه متفاوت باشه
I guess we would have to walk a mile in each other’s shoes at least
به نظرم ما مجبوریم حداقل یه مایلی رو با کفشای همدیگه طی کنیم
What size you wear? I wear 10’s, lets see if you could fit your feet
کفشت چه سایزیه؟ ماله من سایزش 10، بذا بینیم پات هم اندازس

( همخوانی )

Lately I’ve been hard to reach
تازگیا من به سختی قابل دسترس بودم
I’ve been too long on my own
خیلی وقته تو خودمم
Everybody has a private world
هرکسی یه عالم شخصی واسه خودش داره
Where they can be alone
جایی که می تونه تنها باشه
Are you calling me?
داری منو صدا می زنی؟
Are you trying to get through?
داری سعی میکنی وارد دنیای من بشی؟
Are you reaching out for me?
داری برای رسیدن به من تلاش میکنی؟
Like I’m reaching out for you.
همونطور که من دارم برای رسیدن به تو تلاش می کنم

( دکلمه )

Yeah, to my babies, stay strong
آره، خطاب به بچه هام، محکم باشین
dad will be home soon
پدر خیلی زود میاد خونه
and to the rest of the world
و به مابقی دنیا
God gave you them shoes, to fit you…
خداوند بهتون کفشایی داده، که اندازتونه...
so put them on and wear them
پس برشون دارین و بپوشیدشون
and be yourself man, be proud of who you are
و خودت باش مرد، به کسی که هستی افتخار کن
Even if it sounds corny, don’t ever let no one tell you, you aint beautiful…
حتی اگه چرند به نظر بیاد، نذار که کسی بهت بگه، تو زیبا نیستی...

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -